เทศบาลตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.phonthong-mu.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 159 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
121 ประกาศขยายเวลางชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2563 [ 28 ส.ค. 2563 ]89
122 ประกาศยกเลิกการสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาลจากสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ [ 25 ส.ค. 2563 ]88
123 การส่งเสริมการใช้น้ำมันไบโอดีเซล (บี100) [ 19 ส.ค. 2563 ]58
124 แผ่นพลับประชาสัมพันธ์สร้างระบบเข้มแข็งต้านทุจริต [ 19 ส.ค. 2563 ]56
125 แผ่นพลับประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ ชุดที่ 1 [ 19 ส.ค. 2563 ]49
126 แผ่นพลับประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ ชุดที่ 2 [ 19 ส.ค. 2563 ]57
127 ประกาศผลคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 10 ส.ค. 2563 ]56
128 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 7 ส.ค. 2563 ]87
129 ประกาศรับสมัครและคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 3 ส.ค. 2563 ]84
130 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาลจากสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ (แก้ไขเพิ่มเติม) [ 14 ก.ค. 2563 ]93
131 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาลจากสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ [ 14 ก.ค. 2563 ]78
132 ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น มาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง [ 2 ก.ค. 2563 ]89
133 ประกาศ บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตเทศบาลตำบลโพนทอง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ [ 12 มิ.ย. 2563 ]90
134 มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนการจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางการตรวจสอบบุตลากรในหน่วยงานสังกัดเทศบาลตำบลโพนทอง [ 5 มิ.ย. 2563 ]92
135 แบบรับรองการประเมินตนเอง การจัดบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลโพนทอง [ 5 มิ.ย. 2563 ]87
136 ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อการขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ/ประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนปฏิกูลมูลฝอย/การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร/การขออนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ [ 13 พ.ค. 2563 ]67
137 แผนการปฏิบัติงานการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563 [ 7 เม.ย. 2563 ]78
138 แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 และ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2563 [ 30 มี.ค. 2563 ]98
139 แต่งตั้งทีมดำเนินการคัดกรอง แยกกัก กักกัน หรือคุมไว้สังเกต ตำบลโพนทอง [ 25 มี.ค. 2563 ]60
140 ขอความร่วมมือจัดสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ [ 10 มี.ค. 2563 ]86
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8