เทศบาลตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.phonthong-mu.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ขอความร่วมมือจัดสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ

    รายละเอียดข่าว

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  ได้ดำเนินการสนับสนุนมาตรการผลักดันการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนพิการและทุกคนในสังคมเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้  โดยให้น่วยงานตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  19  พฤษภาคม  2552  และวันที่  20  พฤศจิกายน  2555  เรื่องการสนับสนุนมาตรการผลักดันการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนพิการและทุกคนในสังคมเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้      เอกสารประกอบ

ขอความร่วมมือจัดสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 มี.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ