เทศบาลตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ :www.phonthong-mu.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรมวันอาทิตย์เป็นวันครอบครัว

    รายละเอียดข่าว

         ด้วยจังหวัดกาฬสินธุ์แจ้งว่า  กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับแจ้งจากกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ว่า ได้จัดทำรายงานผลการสำรวจความคิดเห็นต่อการจัดสวัสดิการที่เป็นมิตรต่อครอบครัวและแนวทางเพื่อสร้างสัมพันธ์ในครอบครัวพร้อมทั้งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยนำสถาบันครอบครัว เป็นฐานของการพัฒนาสู่ความเข้มแข็ง ของสังคมผ่านกิจกรรมการรณรงค์ให้ “วันอาทิตย์เป็นวันครอบครัว” เพื่อให้สมาชิกในครอบครัวได้มีโอกาสใช้เวลาร่วมกันในครอบครัวมากขึ้น อันจะนำไปสู่การให้สถาบันครอบครัว ทำหน้าที่หล่อหลอมสมาชิกให้เป็นคนดีของสังคมต่อไป    เอกสารประกอบ

ประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรมวันอาทิตย์เป็นวันครอบครัว
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 พ.ค. 2567
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ