เทศบาลตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ :www.phonthong-mu.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 228 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
201 ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น มาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง [ 2 ก.ค. 2563 ]137
202 ประกาศ บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตเทศบาลตำบลโพนทอง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ [ 12 มิ.ย. 2563 ]143
203 มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนการจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางการตรวจสอบบุตลากรในหน่วยงานสังกัดเทศบาลตำบลโพนทอง [ 5 มิ.ย. 2563 ]141
204 แบบรับรองการประเมินตนเอง การจัดบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลโพนทอง [ 5 มิ.ย. 2563 ]136
205 ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อการขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ/ประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนปฏิกูลมูลฝอย/การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร/การขออนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ [ 13 พ.ค. 2563 ]108
206 แผนการปฏิบัติงานการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563 [ 7 เม.ย. 2563 ]127
207 แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 และ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2563 [ 30 มี.ค. 2563 ]157
208 แต่งตั้งทีมดำเนินการคัดกรอง แยกกัก กักกัน หรือคุมไว้สังเกต ตำบลโพนทอง [ 25 มี.ค. 2563 ]105
209 ขอความร่วมมือจัดสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ [ 10 มี.ค. 2563 ]143
210 มาตรการใช้ดุลพินิจ [ 17 ก.พ. 2563 ]135
211 ประกาศ เรื่อง ประกาศกำหนดเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง [ 8 ก.พ. 2563 ]132
212 ประกาศ แบบบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ [ 3 ก.พ. 2563 ]131
213 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 23 ม.ค. 2563 ]138
214 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ของเทศบาลตำบลโพนทองประจำปังบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 5 พ.ย. 2562 ]138
215 คำลั่งเทศบาลตำบลโพนทอง เรื่องแต่งตั้งพนักงานสำรวจ พนักงานประเมิน และพนักงานเก็บภาษี [ 1 ต.ค. 2562 ]98
216 รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.๒) กันยายน ๒๕๖๒ [ 10 ก.ย. 2562 ]160
217 รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.๒) สิงหาคม ๒๕๖๒ [ 9 ส.ค. 2562 ]155
218 รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.๒) มกราคม ๒๕๖๒ [ 7 ส.ค. 2562 ]152
219 รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.๒) กรกฎาคม ๒๕๖๒ [ 8 ก.ค. 2562 ]122
220 ประกาศเทศบาลตำบลโพนทอง เรื่องการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลโพนทอง [ 28 มิ.ย. 2562 ]251
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10หน้า 11|12