เทศบาลตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.phonthong-mu.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 212 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
181 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 7 ส.ค. 2563 ]127
182 ประกาศรับสมัครและคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 3 ส.ค. 2563 ]121
183 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาลจากสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ (แก้ไขเพิ่มเติม) [ 14 ก.ค. 2563 ]134
184 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาลจากสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ [ 14 ก.ค. 2563 ]118
185 ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น มาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง [ 2 ก.ค. 2563 ]128
186 ประกาศ บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตเทศบาลตำบลโพนทอง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ [ 12 มิ.ย. 2563 ]134
187 มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนการจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางการตรวจสอบบุตลากรในหน่วยงานสังกัดเทศบาลตำบลโพนทอง [ 5 มิ.ย. 2563 ]132
188 แบบรับรองการประเมินตนเอง การจัดบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลโพนทอง [ 5 มิ.ย. 2563 ]126
189 ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อการขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ/ประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนปฏิกูลมูลฝอย/การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร/การขออนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ [ 13 พ.ค. 2563 ]101
190 แผนการปฏิบัติงานการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563 [ 7 เม.ย. 2563 ]118
191 แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 และ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2563 [ 30 มี.ค. 2563 ]147
192 แต่งตั้งทีมดำเนินการคัดกรอง แยกกัก กักกัน หรือคุมไว้สังเกต ตำบลโพนทอง [ 25 มี.ค. 2563 ]97
193 ขอความร่วมมือจัดสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ [ 10 มี.ค. 2563 ]135
194 มาตรการใช้ดุลพินิจ [ 17 ก.พ. 2563 ]126
195 ประกาศ เรื่อง ประกาศกำหนดเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง [ 8 ก.พ. 2563 ]124
196 ประกาศ แบบบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ [ 3 ก.พ. 2563 ]122
197 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 23 ม.ค. 2563 ]129
198 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ของเทศบาลตำบลโพนทองประจำปังบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 5 พ.ย. 2562 ]129
199 คำลั่งเทศบาลตำบลโพนทอง เรื่องแต่งตั้งพนักงานสำรวจ พนักงานประเมิน และพนักงานเก็บภาษี [ 1 ต.ค. 2562 ]89
200 รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.๒) กันยายน ๒๕๖๒ [ 10 ก.ย. 2562 ]147
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9หน้า 10|11