เทศบาลตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.phonthong-mu.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 161 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 จัดตั้ง อบต.โพนทอง อ.เมืองฯ จ.กาฬสินธุ์ เป็น ทต.โพนทอง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นเทศบาลตำบลโพนทอง วันที่มีผลใช้บังคับ 20 สิงหาคม 2552 [ 16 มี.ค. 2566 ]20
2 จดหมายข่าวเทศบาลตำบลโพนทอง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ [ 23 ม.ค. 2566 ]10
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก [ 12 ม.ค. 2566 ]9
4 ประกาศ เรื่อง การกำหนดเกณฑ์สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง และกำหนดปริมาณการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงรถราชการ ของเทศบาลตำบลโพนทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 3 ธ.ค. 2565 ]4
5 รายงานสรุปผลการใช้พลังงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 30 พ.ย. 2565 ]15
6 ประกาศใช้มาตรการประหยัดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 30 พ.ย. 2565 ]17
7 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน [ 21 ต.ค. 2565 ]47
8 นโยบายการตรวจสอบภายใน [ 6 ต.ค. 2565 ]58
9 ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 3 ต.ค. 2565 ]53
10 ประกาศ รับโอน (ย้าย) สายงานผู้บริหาร [ 3 ต.ค. 2565 ]51
11 แผ่นพลับประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ ชุดที่ 1 [ 30 ก.ย. 2565 ]49
12 แผ่นพลับประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ ชุดที่ 2 [ 30 ก.ย. 2565 ]47
13 มอบเช็คเงินสดโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข เทศบาลตำบลโพนทอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 16 ก.ย. 2565 ]60
14 ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามหนังสืออำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ที่ กส 0023.7/ว 895 ลงวันที่ 9 กันยายน 2565 [ 15 ก.ย. 2565 ]82
15 ประกาศ รายงานผลคะแนนประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 30 ส.ค. 2565 ]76
16 ประกาศเทศบาลตำบลโพนทอง เรื่อง ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลโพนทอง (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 25 ส.ค. 2565 ]67
17 ประกาศงบการเงินประจำปี พ.ศ. 2564 [ 18 ส.ค. 2565 ]109
18 ประกาศเทศบาลตำบลโพนทอง เรื่อง ประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 27 ก.ค. 2565 ]115
19 ประกาศเทศบาลตำบลโพนทอง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ และกำหนดวัน สถานที่เลือกสรร หลักเกณฑ์และระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดกองช่าง [ 22 ก.ค. 2565 ]115
20 ประกาศเทศบาลตำบลโพนทองเรื่องการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ครั้งที่ 1/2565 [ 5 ก.ค. 2565 ]117
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9