เทศบาลตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.phonthong-mu.go.th
 
 
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลทั้งหมด 22 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 พระราชบัญญัติธุรกิจว่าด้วยความปลอดภัย [ 1 ก.พ. 2567 ]4
2 พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ.2562 [ 30 ม.ค. 2567 ]3
3 ระเบีบ กกต.ว่าด้วยลักษระต้องห้ามการเลือกตั้งสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น [ 24 ม.ค. 2567 ]3
4 ประมวลกฎหมายที่ดิน [ 12 ต.ค. 2566 ]19
5 การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท [ 11 ต.ค. 2566 ]17
6 พรบ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 [ 9 ต.ค. 2566 ]18
7 กฎกระทรวง กำหนดมาตรการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ในการขุดดินหรือถมดิน พ.ศ.2548 [ 25 ม.ค. 2566 ]37
8 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 [ 1 เม.ย. 2565 ]103
9 พระราชบัญญัติการจัดการสาธารณสุข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 [ 1 เม.ย. 2565 ]101
10 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 [ 1 เม.ย. 2565 ]112
11 พระราชบัญญัติการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 [ 1 เม.ย. 2565 ]102
12 พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 [ 1 เม.ย. 2565 ]151
13 พระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 [ 10 พ.ย. 2564 ]123
14 แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2564-2566 [ 6 ส.ค. 2564 ]112
15 การประเมินผลการปฏิบัติงาน ปี 2563 [ 6 ส.ค. 2564 ]108
16 การกำหนดภาระค่าใช้จ่าย ปี 2558 [ 6 ส.ค. 2564 ]114
17 พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ [ 23 มิ.ย. 2563 ]150
18 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ [ 23 มิ.ย. 2563 ]154
19 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขจนถึงปัจจุบัน [ 23 มิ.ย. 2563 ]103
20 พรบ.จัดซื้อจัดจ้างแและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 [ 23 มิ.ย. 2563 ]111
 
หน้า 1|2