เทศบาลตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.phonthong-mu.go.th
 
 
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 [ 1 เม.ย. 2565 ]62
2 พระราชบัญญัติการจัดการสาธารณสุข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 [ 1 เม.ย. 2565 ]61
3 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 [ 1 เม.ย. 2565 ]64
4 พระราชบัญญัติการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 [ 1 เม.ย. 2565 ]62
5 พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 [ 1 เม.ย. 2565 ]82
6 พระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 [ 10 พ.ย. 2564 ]72
7 แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2564-2566 [ 6 ส.ค. 2564 ]64
8 การประเมินผลการปฏิบัติงาน ปี 2563 [ 6 ส.ค. 2564 ]63
9 การกำหนดภาระค่าใช้จ่าย ปี 2558 [ 6 ส.ค. 2564 ]66
10 พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ [ 23 มิ.ย. 2563 ]83
11 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ [ 23 มิ.ย. 2563 ]90
12 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขจนถึงปัจจุบัน [ 23 มิ.ย. 2563 ]58
13 พรบ.จัดซื้อจัดจ้างแและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 [ 23 มิ.ย. 2563 ]65
14 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒> [ 23 มิ.ย. 2563 ]71
15 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒> [ 23 มิ.ย. 2563 ]66