เทศบาลตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.phonthong-mu.go.th
 
 
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 กฎกระทรวง กำหนดมาตรการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ในการขุดดินหรือถมดิน พ.ศ.2548 [ 25 ม.ค. 2566 ]19
2 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 [ 1 เม.ย. 2565 ]84
3 พระราชบัญญัติการจัดการสาธารณสุข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 [ 1 เม.ย. 2565 ]82
4 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 [ 1 เม.ย. 2565 ]89
5 พระราชบัญญัติการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 [ 1 เม.ย. 2565 ]82
6 พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 [ 1 เม.ย. 2565 ]128
7 พระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 [ 10 พ.ย. 2564 ]104
8 แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2564-2566 [ 6 ส.ค. 2564 ]88
9 การประเมินผลการปฏิบัติงาน ปี 2563 [ 6 ส.ค. 2564 ]87
10 การกำหนดภาระค่าใช้จ่าย ปี 2558 [ 6 ส.ค. 2564 ]91
11 พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ [ 23 มิ.ย. 2563 ]127
12 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ [ 23 มิ.ย. 2563 ]133
13 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขจนถึงปัจจุบัน [ 23 มิ.ย. 2563 ]81
14 พรบ.จัดซื้อจัดจ้างแและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 [ 23 มิ.ย. 2563 ]89
15 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒> [ 23 มิ.ย. 2563 ]98
16 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒> [ 23 มิ.ย. 2563 ]93