เทศบาลตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.phonthong-mu.go.th
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ผด.2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 4 ต.ค. 2564 ]110
2 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 6 โครงการ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8 / ว 826 ลงวันที่ 22 เมษายน 2564 บัญชีรายการงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติใช้งบประมาณที่เหลือจ่าย [ 17 พ.ค. 2564 ]111
3 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 4 โครงการ [ 9 ต.ค. 2563 ]68
4 รายงานจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ผด.2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 2 ต.ค. 2563 ]97
5 รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 17 ต.ค. 2562 ]70
6 รายงานแผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 17 ต.ค. 2562 ]68
7 สรุปแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (แบบ ผด. 2) [ 15 ต.ค. 2562 ]101
8 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (แบบ ผด. 5) [ 1 ต.ค. 2562 ]96