เทศบาลตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.phonthong-mu.go.th
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนการจัดหาพัสดุ [ 13 มี.ค. 2567 ]7
2 รายงานจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ผด.2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 10 ต.ค. 2566 ]15
3 ประกาศรายงานจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ผด.2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]55
4 รายงานจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ผด.2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 4 ต.ค. 2564 ]176
5 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 6 โครงการ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8 / ว 826 ลงวันที่ 22 เมษายน 2564 บัญชีรายการงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติใช้งบประมาณที่เหลือจ่าย [ 17 พ.ค. 2564 ]159
6 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 4 โครงการ [ 9 ต.ค. 2563 ]118
7 รายงานจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ผด.2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 2 ต.ค. 2563 ]145
8 รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 17 ต.ค. 2562 ]113
9 รายงานแผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 17 ต.ค. 2562 ]115
10 สรุปแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (แบบ ผด. 2) [ 15 ต.ค. 2562 ]151
11 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (แบบ ผด. 5) [ 1 ต.ค. 2562 ]144