เทศบาลตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ :www.phonthong-mu.go.th

 
 
E-Service

ลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพ
ยื่นใบคำร้อง ออนไลน์
จองคิวออนไลน์
ร้องเรียนร้องทุกข์ Online
ระบบตรวจสอบสิทธิสวัสดิการ
ระบบตรวจสอบสิทธิผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด