เทศบาลตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.phonthong-mu.go.th
 
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายสิรเศรษฐ์ เวียงเพิ่ม


ปลัดเทศบาลตำบลโพนทอง
นายสุวิทย์ ภูลายยาว


ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
จ่าเอกหญิงพรเพ็ญ ศรีกุล


หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

นายมารุต สำราญเนตร


นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นายจอมภพ จำเริญพูล
นายเอกลักษณ์ สำราญมน
-ว่าง-
พนักงานขับรถยนต์ขยะ
พนักงานขับรถยนต์ขยะ
คนงานประจำรถขยะนายประสงค์ อันทะนนท์
นายบุญมี เขจรรักษ์
นายวันรบ สำราญมน
คนงานประจำรถขยะ
คนงานประจำรถขยะ
คนงานประจำรถขยะนายสามารถ พื้นชมภู
นายประวงค์ บรรณสาร
นายสุวรรณ ภูศรีนวล
คนงานประจำรถขยะ
คนงานประจำรถขยะ
คนงานประจำรถขยะนายสุวิทย์ อุ่นมีศรี
นายอำคา อันเนตร
-ว่าง-
รปภ.
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป
นายสิทธิพงษ์ คชพันธ์


คนงานทั่วไป