เทศบาลตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.phonthong-mu.go.th
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
นายสิรเศรษฐ์ เวียงเพิ่ม

ปลัดเทศบาลตำบลโพนทอง
นางอรนุช วงษาเวียง นางพิศมัย  จุฑาศรี นายเกรียงศักดิ์  แสนสำราญ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง

นางนุชนารถ อนันตะบุตร นายสุวิทย์ ภูลายยาว
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม