เทศบาลตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.phonthong-mu.go.th
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
นายสิรเศรษฐ์ เวียงเพิ่ม

ปลัดเทศบาลตำบลโพนทอง
  081-8737800
 

นางสาวรมิดา ชาธิรัตน์ นางพิศมัย จุฑาศรี นายเกรียงศักดิ์ แสนสำราญ นายสุวิทย์ ภูลายยาว นางนุชนารถ อนันตะบุตร
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ผู้อำนวยการกองการศึกษา
082-5959391
095-1951389 092-6061555  081-9642380 092-6956571