เทศบาลตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.phonthong-mu.go.th
 
 
กองคลัง


นายสิรเศรษฐ์ เวียงเพิ่ม
ปลัดเทศบาลตำบลโพนทอง
    
 นางพิศมัย  จุฑาศรี


ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวจงรักษ์  สำราญรื่น นางชนิดาภา  พิมพ์พันธ์
นางบุญญาอร  เสนาธง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ นักจัดการงานทัวไปชำนาญการนางสาวศาณุตรา  แสงครจิตร สิบเอกธิติวัฒน์  อัดกระโทก นางสุภาพร  ภูสีน้ำ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญการ
 


นางสาวเบญจมาศ  ไชยแสง
นางธชวรรณ เหมือนวงษ์ นายกฤษกรณ์  บุญจันทร์ศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุนางสาวจิราพร  ใจซื่อ


พนักงานจ้างเหมา