เทศบาลตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.phonthong-mu.go.th
 
 
กองคลัง


นายสิรเศรษฐ์ เวียงเพิ่ม
ปลัดเทศบาลตำบลโพนทอง
    
 นางพิศมัย จุฑาศรี


ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสุภาพร ภูสีน้ำ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน รักษาราชการแทน

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง

นางชนิดาภา พิมพ์พันธ์ นางสาวศาณุตรา แสงครจิตร นางสาวบุญญาอร พันธ์คำ
นางสุภาพร ภูสีน้ำ
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน นักจัดการงานทัวไปชำนาญการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
 
นายกฤษกรณ์ บุญจันทร์ศรี นางธชวรรณ ยิ่งยงค์ สิบเอกธิติวัฒน์ อัดกระโทก  
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
 

 
 

นางสาวเบญจมาศ ไชยแสง  


ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ