เทศบาลตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.phonthong-mu.go.th
 
 
สำนักปลัดเทศบาล


นายสิรเศรษฐ์ เวียงเพิ่ม
ปลัดเทศบาลตำบลโพนทอง
นางสาวรมิดา ชาธิรัตน์


หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลนางสาววชิราภรณ์ ภูถาดลาย

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
 
นายฉลองนพ อัมพรัตน์ นายพนิต เติมกล้า นางสาวเยาวลักษณ์ รักคำมี นางนิภาพร จันทสมบัติ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นิติกรชำนาญการ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
 
 
นางสริญญา สุภะนามัย นางพัชราภา ภูนาใบ นางสุพรรณี มีสุข จ่าเอกสานิตย์ เพ็ญประชุม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการนางสาวณัฐพร ยงคำสิทธิ์
นางสาวจารุวรรณ ธารศรี
นางสาวณัฐมน สำราญภูมิ
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
 
นายรัตนะ คุ้มภัย
นายสุนทร พินิจการ

พนักงานขับรถยนต์-ส่วนกลาง พนักงานขับรถยนต์