เทศบาลตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ :www.phonthong-mu.go.th

 
 
สำนักปลัดเทศบาล


นายสิรเศรษฐ์  เวียงเพิ่ม
ปลัดเทศบาลตำบลโพนทอง
081-8737800
 


     

นายสุรยกานต์  มงคลสินธุ์

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
  095-6696606  นางสาวลัญฉกร  ภูถาดลาย

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
  083-9266535  
     
 
นายฉลองนพ อัมพรัตน์ นายพนิต เติมกล้า นางสาวเยาวลักษณ์ รักคำมี นางนิภาพร จันทสมบัติ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นิติกรชำนาญการ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
       
 
นางสริญญา สุภะนามัย นางพัชราภา ภูนาใบ นางสาวนภาพร  พลเสน จ่าเอกสานิตย์ เพ็ญประชุม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
       นางสาวณัฐพร ยงคำสิทธิ์
นางสาวจารุวรรณ ธารศรี
นางสาวณัฐมน สำราญภูมิ
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
     
 
นายรัตนะ คุ้มภัย
นายวุฒิชัย ภูแสนใบ

พนักงานขับรถยนต์ (ส่วนกลาง) พนักงานขับรถยนต์ (ส่วนกลาง)