เทศบาลตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.phonthong-mu.go.th
 
 
สำนักงานปลัดเทศบาล


นายสิรเศรษฐ์ เวียงเพิ่ม
ปลัดเทศบาลตำบลโพนทอง
นางอรนุช วงษาเวียง

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลนางสาววชิราภรณ์ ภูถาดลาย

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
 
นายฉลองนพ อัมพรัตน์ นายพนิต เติมกล้า นางสาวเยาวลักษณ์ รักคำมี นางนิภาพร จันทสมบัติ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นิติกรชำนาญการ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
 
 
นางสริญญา สุภะนามัย นางพัชราภา ภูนาใบ นางสุพรรณี มีสุข จ่าเอกสานิตย์ เพ็ญประชุม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนงานชำนาญการ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการนางสาวณัฐพร ยงคำสิทธิ์
นางสาวจารุวรรณ ธารศรี
นางสาวณัฐมน สำราญภูมิ
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนนางนุชจรินทร์ จำเริญบุญ -ว่าง- นายสุนทร พินิจการ นายวุฒิชัย ไชยแสง
พนักงานจ้างเหมา พนักงานขับรถยนต์-ส่วนกลาง พนักงานขับรถยนต์ พนักงานจ้างเหมา