เทศบาลตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ :www.phonthong-mu.go.th

 
 
สภาเทศบาล
นายศักดิ์ศรี  ศรีบาลแจ่ม

ประธานสภาเทศบาลตำบลโพนทอง
091-0600903
นายบุญเพ็ง  จำเริญบุญ
นางชนากานต์  ยลวิลาศ
รองประธานสภาเทศบาล
083-6190385

เลขานุการสภาเทศบาล
089-6182945นายสมศักดิ์  บรรณสาร
นายสาโรจน์  เจริญรื่น
นางสายยุทธ  ศุภฤกษ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
098-6848707 089-8629681 087-2211689นางธนธรณ์  ฉายเพิ่ม
นางรัตนา  กุไรรัตน์
นางวิไลวรรณ  ภูนาโท
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
093-3470256 098-6040649 083-3370836นายณรงค์  ถิ่นสำอางค์
นายสังคม  ภูกงลี
นางฉวีวรรณ  ภูผันผิน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
085-5461977 062-3351550  096-2061408