เทศบาลตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.phonthong-mu.go.th
 
 
สภาเทศบาล

นายพีรศักดิ์ โยธสิงห์


ประธานสภาเทศบาลตำบลโพนทอง
087-2226514
นายบุญเพ็ง จำเริญบุญ
นางชนากานต์ ยลวิลาศ
รองประธานสภาฯ
083-6190385

เลขานุการสภาฯ
089-6182945นายสมศักดิ์ บรรณสาร
นายสาโรจน์ เจริญรื่น
นางสายยุทธ ศุภฤกษ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1นางธนธรณ์ ฉายเพิ่ม
นางรัตนา กุไรรัตน์
นางวิไลวรรณ ภูนาโท
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2นายณรงค์ ถิ่นสำอางค์
นายสังคม ภูกงลี
นายศักดิ์ศรี ศรีบาลแจ่ม
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2