เทศบาลตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.phonthong-mu.go.th
 
 
 


อบรมโครงการพัฒนายภาพการบริหารจัดการท้องถิ่น ประจำปี งบประมาณ 2564


สำนักปลัดเทศบาล ตำบลโพนทอง   ได้จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ  2564         โดยมีวัตถุประสงค์ 

               1.เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับคณะผู้บริหารเทศบาล จำนวน  5 คน      สมาชิกสภาเทศบาล   จำนวน  12  คน  และ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน จำนวน  18  คน   ทั้งองค์ความรู้พื้นฐานไปจนถึงองค์ความรู้ใหม่ ๆที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพบุคคล                                                                                                                                                                   2.ปรับระบบการทำงานขององค์กรให้มีทิศทางเดียวกัน                                                                                                    3.เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรให้สามารถแข่งขันกับคนอื่น ๆ หรือองค์กรอื่น                                                                  4.เพิ่มศักยภาพขององค์กร ให้สูงขึ้น                                                                                                                          5.ถ่ายทอดองค์ความรู้ใหม่ ๆณะผู้บริหารเทศบาล จำนวน  5 คน      สมาชิกสภาเทศบาล   จำนวน  12  คน  และ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน จำนวน  18  คน                                                                                                               

 

 

2021-11-06
2021-10-05
2021-09-03
2021-09-03
2021-09-01
2021-08-23
2021-08-17
2021-08-11
2021-08-03
2021-07-09