เทศบาลตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.phonthong-mu.go.th
 
 
 


ประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ประจำปี ๒๕๖๔


เมื่อวันที่ ๕  สิงหาคม  เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุดใจ   บัวลอย   พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ กล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ประจำปี ๒๕๖๔ นำโดยท่าน

พันจ่าตรีสำเนียง  หวังเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น 

นางสาวพันธิพา ญาณสาร นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ 

พันจ่าตรีประวัติ  พันธะไชย  ท้องถิ่นอำเภอห้วยเม็ก   

สิบตำรวจโทสำรวย ภูชมชื่น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดโดน

             เข้าตรวจประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( Local Performance Assessment : LPA ) ประจำปี ๒๕๖๔ ของเทศบาลตำบลโพนทอง ประกอบด้วย ด้านการบริหารจัดการ, ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา, ด้านบริหารงานการเงินและการคลัง, ด้านบริการสาธารณะ, ด้านธรรมาภิบาล, โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน อันจะนำไปสู่การพัฒนาองค์กรให้มีการจัดบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ และทำให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ และนอกจากนี้การประเมินผลมาตรฐานการปฏิบัติราชการนี้ยังมุ่งหวังให้บุคลากร ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้รับทราบผลการประเมิน และการวิเคราะห์ผลเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการส่งเสริม สนับสนุนการปฏิบัติตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อย่างมีประสิทธิภาพ

2021-11-06
2021-10-05
2021-09-03
2021-09-03
2021-09-01
2021-08-23
2021-08-17
2021-08-11
2021-08-03
2021-07-09