เทศบาลตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ :www.phonthong-mu.go.th

 
 
 


โครงการถนนสายบุญประจำปี 2567


ด้วยทางเทศบาลตำบลโพนทองร่วมกับคณะสงฆ์ตำบลโพนทองชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลโพนทองและภาคีเครือข่ายในพื้นที่ได้กำหนดจัดงานโครงการถนนสายบุญเพื่อขับเคลื่อนโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขและโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5 ขยายผลสู่หมู่บ้านศีลธรรม เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ซึ่งเป็นประเพณีของพระพุทธศาสนิกชนในการจะบำนุบำรุงศาสนาบุคคลในอันที่จะสืบอายุพระพุทธศาสนา ให้มีความเจริญรุ่งเรืองและมีความมั่นคงถาวรสืบไปและสิ่งของที่ได้จากการทำบุญไปช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการ

2024-07-05
2024-07-05
2024-07-05
2024-06-10
2024-06-04
2024-05-31
2024-05-30
2024-05-17
2024-04-17
2024-04-04