เทศบาลตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ :www.phonthong-mu.go.th

 
 
 


การประชุมสภาเทศบาลตำบลโพนทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567


          วันพฤหัสบดี ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.30 น. สภาเทศบาลตำบลโพนทองได้จัดให้มีการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพนทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์เทศบาลตำบลโพนทอง  โดยมีนายศักดิ์ศรี  ศรีบาลแจ่ม  ประธานสภาเทศบาลตำบลโพนทอง ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมฯ พร้อมด้วยนายสุดใจ  บัวลอย  นายกเทศมนตรีตำบลโพนทอง คณะสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหาร, ปลัดเทศบาลฯ, ผู้อำนวยการกอง/สำนัก โดยวาระการประชุมที่สำคัญ ดังนี้
          - ขอความเห็นชอบเกี่ยวกับการมอบการบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านหามแห ตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 2 บ่อ (กองช่าง)

2024-07-05
2024-07-05
2024-07-05
2024-06-10
2024-06-04
2024-05-31
2024-05-30
2024-05-17
2024-04-17
2024-04-04