เทศบาลตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.phonthong-mu.go.th
 
 
 


โครงการวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๖๗


ได้กำหนดจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ ขึ้นในวันเสาร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ น - ๑๒.๐๐ น ณ สำนักงานเทศบาลตำบลโพนทอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ได้เห็นความสำคัญของเด็กและเพื่อกะตุ้นให้เด็กได้ตะหนักถึงความสำคัญของตนเองเกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ระเบียบวินัยที่มีต่อตนเองและสังคม

2024-04-04
2024-03-20
2024-03-15
2024-01-30
2024-01-19
2024-01-19
2024-01-18
2024-01-18
2024-01-13
2023-12-18