เทศบาลตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.phonthong-mu.go.th
 
 
 


โครงการถนนสายบุญเพื่อขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข


วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ กองการศึกษา เทศบาลตำบลโพนทองได้จัดโครงการถนนสายบุญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๗  (ครั้งที่ ๑) ณ หน้าโครงการชลประทานจังหวัดกาฬสินธุ์ บ้านห้วยสีทน หมู่ที่ ๖ เพื่อขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข และโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา"หมู่บ้านรักษาศีล๕ ขยายผลสู่ หมู่บ้านศีลธรรม"เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ซึ่งเป็นประเพณีของพระพุทธศาสนิกชนในการบำนุบำรุงศาสนาและนำสิ่งของมอบให้ผู้สูงอายุและผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลตำบลโพนทองตามโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข

2024-01-30
2024-01-19
2024-01-19
2024-01-18
2024-01-18
2024-01-13
2023-12-18
2023-12-15
2023-12-14
2023-11-30