เทศบาลตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.phonthong-mu.go.th
 
 
 


ออกประเมินรับเป็นผู้ป่วย พอ.สว. (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลโพนทอง)


      วันที่ 12 ตุลาคม 2565 นายสุดใจ บัวลอย นายกเทศมนตรีตำบลโพนทอง พร้อมด้วยนายเชฏฐวัฒน์ ภูแสนใบ รองนายกเทศมนตรีตำบลโพนทอง นายดินแดน วรรณา เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลโพนทอง นายพีรศักดิ์ โยธสิงห์ ประธานสภาเทศบาลตำบลโพนทอง นายสมศักดิ์ บรรณสาร สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ปลัดเทศบาลตำบลโพนทอง ผู้อำนวยการ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นักพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล ทีม EMS.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลโพนทอง

      ออกประเมินรับเป็นผู้ป่วย พอ.สว. ร่วมกับทีมสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ดร.สุภัทรา สามัง นายแพทย์รณภูมิ สุรันนา
ทีมโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ และทีม รพ.สต.โพนทอง





2024-01-30
2024-01-19
2024-01-19
2024-01-18
2024-01-18
2024-01-13
2023-12-18
2023-12-15
2023-12-14
2023-11-30