เทศบาลตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.phonthong-mu.go.th
 
 
 


การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำเสนอผลการจัดเก็บข้อมูลและจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนในพื้นที่ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลนำร่องจังหวัดกาพสินธุ์


          วันอังคารที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. เทศบาลตำบลโพนทอง ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำเสนอผลการจัดเก็บข้อมูลและจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนในพื้นที่ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลนำร่องจังหวัดกาพสินธุ์

          ด้วยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ จะดำเนินการขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลนำร่อง เป้าหมาย จำนวน ๒๙ แห่ง เพื่อเป็นศูนย์ต้นแบบการพัฒนาและการบริการคนทุกช่วงวัยและบูรณาการการบริการสวัสดิการสังคมของทุกกรมในสังกัดกระทรวง พม. ณ จุดเดียวและเป็นองค์รวม หรือการให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ลดความซ้ำซ้อน และอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม และได้กำหนดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำเสนอผลการจัดเก็บข้อมูลและจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน พื้นที่ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลพื้นที่เทศบาลตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาพสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

          ณ ห้องประชุมการบริหารจัดการที่ดี เทศบาลตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

2023-04-13
2023-03-14
2023-01-20
2023-01-19
2023-01-11
2022-10-23
2022-10-12
2022-10-11
2022-09-19
2022-07-26