เทศบาลตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.phonthong-mu.go.th
 
 
 


ประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี ๒๕๖๕


วันจันทร์ที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลโพนทอง โดย นายสุดใจ บัวลอย นายกเทศมนตรีตำบลโพนทอง พร้อมด้วยผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ดำเนินการรับการตรวจกับคณะกรรมการทีมประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี ๒๕๖๕ นำโดย พันจ่าตรีสำเนียง หวังเจริญ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น, นางสาวพันธิพา
ญาณสาร ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ, สิบตำรวจโทธีระศักดิ์ ไสยวิจิตร ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลธัญญา อำเภอกมลาไสย ณ ห้องประชุมการบริหารจัดการที่ดี เทศบาลตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

2023-01-19
2022-10-23
2022-10-12
2022-10-11
2022-09-19
2022-07-26
2022-07-04
2022-06-24
2022-06-23
2022-06-22