วันที่
ชื่อเรื่อง
16  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการเสริมผิวถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านหามแห ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ก่อสร้างตามแบบเลขที่ ทต.พท. ๐๓/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการเสริมผิวถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2,7 บ้านโพนทอง ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการเสริมผิวถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านโคกน้ำเกลี้ยง ตำบลโพนทอง อำเภเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการเสริมผิวถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านโพนทอง ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2565
จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๑-5696 กาฬสินธุ์ (รถบรรทุกขยะ ๖ ล้อ) รหัสครุภัณฑ์ 005-50-0001 เนื่องจากชุดแผ่นครัชชำรุดและขั้วแบตเตอรี่ใช้การไม่ได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2565
ซื้อดินลูกรัง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ -หมึกเครื่องปริ้น (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ -หมึกเครื่องปริ้น (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง