วันที่
ชื่อเรื่อง
29  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มในโครงการเฉลิมพระเกียรติ วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม ประจำปีงบประมาณ 2565 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน รหัสทางหลวงท้องถิ่น กส.ถ. ๔๑-๐๑๘ (ถนนหามแห สาย ๑๑) หมู่ที่ ๙ บ้านหามแห ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1  ธ.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน รหัสทางหลวงท้องถิ่น กส.ถ. ๔๑-๐๑๔ (ถนนหามแห สาย ๙ ซอย ๑) หมู่ที่ ๙ บ้านหามแห ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1  ธ.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น กส.ถ. ๔๑-๐๖๗ หมู่ที่ ๔ บ้านหนองบัว ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29  พ.ย. 2564
จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มในโครงการเฉลิมพระเกียรติ วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม ประจำปี 2565 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2564
จ้างซ่อมบำรุงรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 9008 กาฬสินธุ์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2564
จ้างเหมาบริการจ้างถ่ายเอกสารร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) และร่างเทศบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง