วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ก.ย. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ (สาย ๑๐ ) บ้านมอดินแดง โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางยาว ๑๖๕.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๑๒.๕๐ ตารางเมตร และไหล่ทางดินลูกรังข้างละ ๐.๒๕ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ก่อสร้างตามแบบเลขที่ ๒๑/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2566
จ้างโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านโพนทอง โดยขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดดผิวจราจร กว้าง 1.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางยาว 250.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 250.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการฯ จำนวน 1 ป้าย จุดที่ตั้งโครงการ ถนนสายโพนทอง สาย 1 หมู่ที่ 7 บ้านโพนทอง ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2566
จ้างโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านโพนทอง กว้าง 1 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางยาว 250 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 250 ตารางเมตร และป้ายโครงการฯ จำนวน 1 ป้าย จุดที่ตั้งโครงการ สาย1 หมู่ที่ 7 บ้านโพนทอง ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านมอดินแดง ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 165.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 412.50 ตารางเมตร และไหล่ทางดินลูกรังข้างละ 0.25 เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย จุดที่ตั้งโครงการ ถนนมอดินแดง หมู่ที่ 8 สาย 10 บ้านมอดินแดง ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2566
จ้างโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านโพนทอง โดยขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดดผิวจราจร กว้าง 1.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางยาว 250.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 250.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการฯ จำนวน 1 ป้าย จุดที่ตั้งโครงการ ถนนสายโพนทอง สาย 1 หมู่ที่ 7 บ้านโพนทอง ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ (สาย ๑๐ ) บ้านมอดินแดง โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางยาว ๑๖๕.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๑๒.๕๐ ตารางเมตร และไหล่ทางดินลูกรังข้างละ ๐.๒๕ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ก่อสร้างตามแบบเลขที่ ๒๑/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านมอดินแดง ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 165.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 412.50 ตารางเมตร และไหล่ทางดินลูกรังข้างละ 0.25 เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย จุดที่ตั้งโครงการ ถนนมอดินแดง หมู่ที่ 8 สาย 10 บ้านมอดินแดง ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง