วันที่
ชื่อเรื่อง
21  มี.ค. 2566
จ้างโครงการวางท่อลอดเหลี่ยม คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านโคกน้ำเกลี้ยง ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จัวหวัดกาฬสินธุ์ โดยวางท่อลอดเหลี่ยม คสล. รูปจัตุรัส ขนาด ๑.๒๐ x ๑.๒๐ เมตร จำนวน ๕.๐๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว -เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการระบบการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2566
ว้สดุสำนักงาน (สำนักปลัด)
17  มี.ค. 2566
จ้างโครงการวางท่อลอดเหลี่ยม คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านโคกน้ำเกลี้ยง ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จัวหวัดกาฬสินธุ์ โดยวางท่อลอดเหลี่ยม คสล. รูปจัตุรัส ขนาด ๑.๒๐ x ๑.๒๐ เมตร จำนวน ๕.๐๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2566
จ้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านโคกน้ำเกลี้ยง ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จัวหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง - ยางล้อรถยนต์ ทะเบียน ๘๒-๘๙ู๖๐ กาฬสินธู์(กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง