วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ธ.ค. 2565
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ -โน๊ตบุ๊ค (กองการศึกษา)
6  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาบริการตัดเย็บผ้าคลุมโต๊ะ (ไม่จับกลีบ) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาบริการผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน ๑๘ ชุด ( สำนักปลัด ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ -เครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน ๓ เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ -หมึก (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2565
จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซม -รถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๑-๕๖๙๖ กส. (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว -อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอรฺ์ - หมึก (กองคลังคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุตอมพิวเตอร์-หมึก (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง