วันที่
ชื่อเรื่อง
10  เม.ย. 2567
จ้างเหมาจัดหาเวที/เครื่องเสียง/ดนตรีแห่ ตามโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๗ ในวันเสาร์ ที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๗ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๗ (๗วันอันตราย) (สำนักปลัด -งานป้องกัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2567
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน (รหัสทางหลวงท้องถิ่น กส. ถ.๔๑-๐๔๓) สาย ๑ หมู่ที่ ๓, ๑๐ บ้านโคกน้ำเกลี้ยง ตำบลโพนทอง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางยาว ๕๔๗.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๗๓๕.๐๐๐ ตารางเมตร และป้ายโครงการฯ จำนวน ๑ ป้าย เทศบาลตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
3  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการเลิือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพนทองแทนตำแหน่งที่ว่าง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2567
จ้างเหมาบริการต่อสัญญาเว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลโพนทอง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน - ผ้าประดับ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว - เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายหลัง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน 2 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน - ตู้เหล็กเก็บเอกสาร (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง