ชื่อ - นามสกุล :จ.อ.สานิต เพ็ญประชุม
ตำแหน่ง :เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สำนักปลัดเทศบาล
หน้าที่ในกลุ่ม : เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน