ชื่อ - นามสกุล :นายเชาวฤทธิ์ ภูวิจิตร
ตำแหน่ง :พนักงานขับรถยนต์-ส่วนกลาง
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สำนักปลัดเทศบาล
หน้าที่ในกลุ่ม : พนักงานขับรถยนต์-ส่วนกลาง