ชื่อ - นามสกุล :ร.ต.ต. อุทัย ทองเจือ
ตำแหน่ง :ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : คณะผู้บริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี