ชื่อ - นามสกุล :จ่าเอกหญิงพรเพ็ญ ศรีกุล
ตำแหน่ง :หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข