ชื่อ - นามสกุล :นายอุดมเดช วงค์วิเศษ
ตำแหน่ง :ผู้ช่วยช่างประปา
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กองช่าง
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้ช่วยช่างประปา