ชื่อ - นามสกุล :นายเสรี กัลยาสนธ์
ตำแหน่ง :รองนายกเทศมนตรี (2)
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : คณะผู้บริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : รองนายกเทศมนตรี (2)