ชื่อ - นามสกุล :นางปรัชญา ชวนผดุง
ตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่ธุรการ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กองช่าง
หน้าที่ในกลุ่ม : เจ้าหน้าที่ธุรการ