[ Sticther ]
ชื่อ-นามสกุล : 
อิสระ กานต์ไชย
ชื่อเล่น : 
อิสระ
วัน/เดือน/ปีเกิด : 
16/10/2534
อายุ : 
24
เพศ : 
ชาย
E-mail : 
bentenhiphip@gmail.com  
ที่อยู่ : 
อุบลราชธานี
อำเภอ : 
เมือง
จังหวัด : 
อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ : 
34000
เบอร์โทรศัพท์ : 
0850239855
สถานที่ทำงาน : 
ออกแบบ/ดีไซน์
การศึกษา : 
ปริญญาตรี