[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเทศบาลตำบลโพนทอง จังหวัดกาฬสินธุ์ : ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือน :
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
หลวงพ่อองค์ดำลือเลื่อง เมืองฟ้าแดดสงยาง โปงลางเลิศล้ำ วัฒนธรรมผู้ไทย ผ้าไหมแพรวา ผาเสวยภูพาน มหาธารลำปาว ไดโนเสาร์สัตว์โลกล้านปี
เมนูหลัก
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
ลิงค์หน่วยงาน


ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 10 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ฝากข้อความ
ชื่อ :
ข้อความ

Close
:) :D :(
:o :p ;)
:| x( :~
(ตัวแสดงอารมณ์)

poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก  
คำแถลงนโยบาย  
 

คำแถลงนโยบายของ
นายกเทศมนตรีตำบลโพนทอง
เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗

-------------------------------------------------

เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุก ๆ ท่าน
ตามที่เทศบาลตำบลโพนทองได้จัดให้มีการเลือกตั้ง ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น ขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 25  มกราคม  2557  กระผม นายมงคล  สำราญเนตร  ผู้สมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งนายกเทศมนตรี หมายเลขผู้สมัครเลขที่  1  ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนตำบลโพนทอง ให้เข้ามาเป็นผู้บริหารเทศบาลตำบลโพนทอง กระผมจะทำหน้าที่บริหารงานภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ภายใต้กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด ดั่งวิสัยทัศน์การพัฒนาตำบลที่ว่า “ ชุมชนน่าอยู่  มุ่งสู่เกษตรผสมผสาน  ปราชญ์ชาวบ้านนำพา  พัฒนาด้านเศรษฐกิจ   คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น   เพิ่มพูนข่าวสารข้อมูล  และเทคโนโลยี”

ในการนี้ กระผม ขออนุญาตสภาเทศบาลตำบลโพนทอง แนะนำทีมงานบริหารที่จะเข้ามาช่วยเหลืองานของกระผมดังต่อไปนี้

                    1.  นายสายันต์   คำพิมูล          ตำแหน่ง          รองนายกเทศมนตรี
                    2.  นายเสรี    กัลยาสนธ์           ตำแหน่ง          รองนายกเทศมนตรี
                    3.  ร.ต.ต.อุทัย  ทองเจือ          ตำแหน่ง           ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
                    4.  นายสมชาย  มูลวิไล           ตำแหน่ง          เลขานุการนายกเทศมนตรี

                   กระผมและคณะผู้บริหารได้กำหนดนโยบายการบริหารงาน และได้เสนอให้ประชาชนในเขตเทศบาลได้รับรู้รับทราบเป็นการทั่วไปอย่างครอบคลุมและทั่วถึงครบทั้ง 10 หมู่บ้านแล้ว และเชื่อมั่นว่าจะสามารถดำเนินการตามนโยบายให้สำเร็จได้ภายในเวลา 4 ปี คือเริ่มตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะครบวาระ คือวันที่ 24 มกราคม 2561 ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลตำบลโพนทอง   เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามภารกิจ นายกเทศมนตรีตำบลโพนทองจึงได้กำหนดนโยบายการบริหารงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา และอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลโพนทอง  จำนวน 7 ด้าน ดังต่อไปนี้ 

1. นโยบายด้านการเมืองและการบริหาร
            1.1 พัฒนาเทศบาลตำบลโพนทอง   ให้เป็นหน่วยงานที่ยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีมาตรฐาน ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาให้แก่  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง และพนักงานจ้าง  เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพและยกระดับความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน   ซึ่งบุคคลเหล่านี้ถือเป็นทรัพยากรบุคคลที่เป็นกำลังสำคัญของเทศบาลตำบลโพนทอง อีกทั้งจะพัฒนาระบบการบริการสาธารณะที่ดีมีมาตรฐาน ลดขั้นตอนการปฏิบัติให้มีความรวดเร็ว  สามารถสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างตรงเป้าหมาย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและชุมชนให้มากที่สุด
            1.2 ส่งเสริมสนับสนุนชุมชนเข้าสู่กระบวนการมีส่วนร่วมทางการบริหารและการเมืองภายใต้ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  พัฒนาการทำงานฝ่ายนิติบัญญัติ ได้แก่  สภาเทศบาลตำบลโพนทอง  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพนทอง  ประชาธิปไตยในระดับชุมชน
            1.3 ส่งเสริม และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน สนับสนุนให้มีกิจกรรม และโครงการต่าง ๆ  ส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างคณะกรรมการชุมชน  ประชาชนในชุมชน และเทศบาลทำงานอย่างสมานฉันท์  ไม่แตกแยก เพื่อร่วมกันพัฒนาและยกระดับชุมชนให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน
            1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการสร้างเครือข่ายต่าง ๆ ในชุมชนเพื่อสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการชุมชน  ไม่ว่าจะเป็นการสร้างเครือข่ายการเฝ้าระวังเกี่ยวกับยาเสพติดที่เป็นโทษกับเยาวชนและประชาชนในชุมชน     รวมถึงการสร้างเครือข่ายด้านอื่น  ๆ  โดยสนับสนุนให้มีการทำงานร่วมกับเทศบาลตำบลโพนทอง  ภาครัฐ  ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน เปิดโอกาสให้มีบทบาทในการทำงาน  เช่น  การตรวจสอบการดำเนินงาน และการบริหารงานของเทศบาล รวมไปถึงการติดตามประเมินผลในทุกส่วนตามโครงสร้างการทำงานของพนักงานเทศบาล
            1.5 สนับสนุน  และพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความทันสมัย และตอบสนองต่อการให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
2. นโยบายด้านเศรษฐกิจ
            2.1 ส่งเสริม และพัฒนาอาชีพ ที่เหมาะสมกับสภาวะท้องถิ่นปัจจุบันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
            2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนอยู่ในท้องถิ่นของตนเอง  สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มของประชาชนในชุมชนเพื่อสร้างอาชีพ และรายได้ให้กับตนเองและชุมชน  อีกทั้ง  ยังเป็นการสร้างความอบอุ่น และสร้างรั้วเพื่อป้องกันภัยให้กับครอบครัวของประชาชนในชุมชนอีกทางหนึ่ง
 
3. นโยบายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
            3.1 ปรับปรุงระบบ โครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน  และทั่วถึง  เช่น ถนน ทางระบายน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะ 
            3.2 กำหนดมาตรการในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลปัญหาน้ำท่วม ถือเป็นเรื่องสำคัญเร่งด่วนที่จะต้องรีบแก้ไข  ที่ผ่านมาเป็นปัญหาที่สร้างความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลโพนทองอย่างกว้างขวาง ก่อให้เกิดความเสียหายกับทรัพย์สินของประชาชน
            3.3 ให้มีน้ำดื่มน้ำใช้ เพื่อการอุปโภค บริโภค ที่สะอาดตามระบบการประปาอย่างเพียงพอและทั่วถึงทุกครอบครัว
            3.4 จะให้มีระบบและอุปกรณ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างเพียงพอและเหมาะสม
 
4. นโยบายด้านการพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต
            4.1 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การสร้างวินัย การเสียสละในการร่วมคิดร่วมทำกิจกรรมของชุมชนทุกชุมชน  สร้างความสามัคคีปรองดองของประชาชนในชุมชน
            4.2 ส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนให้เป็นมาตรฐาน และต่อเนื่อง  ส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนร่วมคิด ร่วมทำ  ร่วมกำหนดแนวทางการพัฒนาชุมชนของตนเอง เพื่อแก้ปัญหาให้ตรงประเด็น  มีทิศทางในการพัฒนาชุมชน สร้างชุมชนให้เป็นเมืองน่าอยู่ อีกทั้ง เป็นการสร้างความร่วมมือร่วมใจ  และสร้างความสามัคคีระหว่างประชาชนในชุมชน
            
5. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
            5.1 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาทางการศึกษา  เน้นการบริหารจัดการทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพนทอง  ส่งเสริมให้นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพนทองมีความพร้อมทางอารมณ์  และความพร้อมทางวิชาการที่จะสามารถศึกษาในระดับต่อไปอย่างมีคุณภาพ รวมถึงการสนับสนุนงบประมาณทางการศึกษา  ทางการกีฬา และการเรียนรู้นอกสถานศึกษา ให้กับโรงเรียนที่อยู่ในเขตเทศบาล  จัดสวัสดิการทางการศึกษาให้กับผู้ปกครองของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพนทองให้ไม่เดือดร้อนและลำบากกับภาวะทางเศรษฐกิจของครอบครัว ทุกคนสามารถส่งบุตรหลานเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพนทองได้เท่าเทียมกัน ให้มีการจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอในด้านการสนับสนุนวัสดุ สื่อการเรียนการสอนที่เพียงพอ  รวมถึงอาหารเสริม(นม)  อาหารกลางวันให้เพียงพอให้กับโรงเรียนที่อยู่ในเขตเทศบาล  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพนทอง 
            5.2 สนับสนุนและส่งเสริมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี  ตามวิถีของคนไทย และภูมิใจในความเป็นไทย  การอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น งานรัฐพิธีต่าง ๆ  เช่น งานวัน 5 ธันวามหาราช  วัน 12 สิงหามหาราชินี   วันประเพณีต่าง ๆ เช่น  ประเพณีวันสงกรานต์และการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุประจำปี  และงานประเพณีอื่น ๆ ของท้องถิ่น 
            5.4 สนับสนุนการแข่งขันกีฬาทั้งภายในและภายนอกชุมชน เพื่อแสดงถึงพลังความสามัคคีในชุมชน อีกทั้ง ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชน ก่อให้เกิดมิตรภาพอันดีงามระหว่างชุมชน ผู้บริหาร  พนักงานเทศบาล  และพนักงานจ้าง
 
6. นโยบายด้านการสาธารณสุข
            6.1 ส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมด้านสุขภาพของประชาชน และการบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน เพื่อเป็นการคัดกรองการเจ็บป่วยของประชาชนเบื้องต้น  เน้นการป้องกันโรค  และการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของประชาชน โดยกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) โดยมีกองทุนหลักประกันสุขภาพ ซึ่งมีงบประมาณของเทศบาลสนับสนุนอีกส่วนหนึ่งเพื่อเป็นทุนในการดำเนินงานในการดูแลสุขภาพของชุมชนอย่างทั่วถึง คลอบคลุมทุกวัยทุกชุมชน  ควบคุมป้องกันการเผยแพร่ระบาดของโรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อ ที่เป็นอันตรายต่อประชาชนและชุมชน เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชน
 
7. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม
            7.1 รณรงค์สร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนทางด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้มีการจัดการขยะอย่างถูกวิธี และเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม เช่น การคัดแยกขยะ หรือนำขยะมาใช้ใหม่
            7.2 ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้รู้คุณค่าของพลังงาน  ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างถูกวิธีเพื่อลดปัญหาสภาวะโลกร้อนสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับชุมชนให้ตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยการจัดทำโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้กับเด็กและเยาวชนรู้วิธีการช่วยประหยัดพลังงาน และใช้ประโยชน์จากพลังงานให้คุ้มค่ามากที่สุด ขับเคลื่อนการจัดทำโครงการ และการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่มุ่งไปสู่การลดสภาวะโลกร้อน
            7.3 ปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาล  สวนสาธารณะในเขตเทศบาลให้มีความร่มรื่น เหมาะแก่ออกกำลังกาย  และการพักผ่อนหย่อนใจ
 
ตามนโยบายที่กระผมได้แถลงต่อสภา ในวันนี้จะสามารถดำเนินการให้ครบถ้วนสมบูรณ์ได้ในระยะเวลา  4 ปี ซึ่งจะทำให้ประชาชนตำบลโพนทองรู้รักสามัคคี มีคุณภาพชีวิตที่ดี และเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน ชาวตำบลโพนทองจะเป็นคนที่มีอนาคตที่ดี มีความมั่งคั่ง กระผมขอให้คำยืนยัน และให้ความมั่นใจกับสภาอันทรงเกียรติแห่งนี้ว่า กระผมจะบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ บรรลุประสิทธิผลและด้วยความโปร่งใสครับ ขอขอบคุณครับ
 
 
*************************

คุณภาพชีวิตท้องถิ่น
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงาน จ.ส.ท.
กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม
เครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของ อปท.
ศูนย์เศษฐกิจพอเพียง สถ.
สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.
สำนักงาน ก.ฌ.
การพัฒนาระบบราชการ
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
หลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียน
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DIN
ระบบ KM laas
ระบบ e-LAAS
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศ